lauantai 5. tammikuuta 2013

Urheilu-elämän kehityksestä pääkaupungissamme (US 1.4.1906)

Urheilun alalta.
Uusi Suometar no 76, 1.4.1906

Urheilu-elämän kehityksestä pääkaupungissamme.

Jo 80-luwulla alkoi yleinen urheilu woittaa jalansijaa kaupungissamme. Pääasiallisesti harjoittiwat sitä ”Matkailijayhdistyksen” jäsenet. Mutta wasta 90-luwulla walloitti se niin hywin työwäen kuin ylioppilaitten ja koulunuorison harrastuksen.

W. 1886 toimeenpani ”Helsingin woimisteluklubi” ensimäisen yleisen woimistelu- ja urheilujuhlan Suomessa. Innolla otettiin siihen osaa ympäri koko maan. Ei wähemmän kuin kokonaista 14 yhdistystä otti siihen osaa. Woimistelijoitten kokonailuku oli 209, joista 122 oli pääkaupunkilaisia kuuluen 7 eri yhdistykseen. Huomattawa on kuitenkin, ettei yhteenkään näistä yhdistyksistä kuulunut työwäkeä.

W. 1894 toimeenpani samainen ”Helsingin woimisteluklubi” ensimäisen kansainwälisen woimistelu- ja urheilujuhlan maassamme. Tämä woimistelujuhla on siitä huomattawa, että se oli ainoa, johon Suomen sotawäki otti osaa. Jokainen pataljoona lähetti nimittäin juhlaan 20 woimistelijaa.

Sekä edellisessä että wiimemainitussa juhlassa weiwät ylioppilaat ja ”Helsingin woimisteluklubin” jäsenet kaikki palkinnot.

Toisin on asianlaita nyt. Jos olikin aiwan harwinaista nähdä silloin työmiehen ottawan osaa urheilukilpailuihin, niin on asianlaita nykyään melkein päinwastainen. Jokaisessa nykyisessä kilpailussa owat työmiehet enemmistönä.

Helsingissä on nykyään lähes 50 urheilu-yhdistystä, joitten jäsenluku lähenee 5,000.

Ensimäiset työwäen woimistelu- ja urheiluseurat owat ”Ponnistus” ja ”Reipas”. Wiiden wiimeksi kuluneen wuoden ajalla owat juuri nämä seurat olleet toimeliaimmat. ”Reipas” on toimeenpannut kansainwäliset kilpailut ww. 1903, 1904 ja 1905 ja ”Ponnistus” n.k. Olympialaiset kilpailut. Sensijaan on ”Helsingin woimisteluklubi” tyytynyt wain toimeenpanemaan wuotuisia koulunuorison kilpailuja.

Mainitsematta ei myöskään saa jättää ”Helsingin atleettiklubia”, joka herätettiin uudelleen eloon w. 1895. Wuosittain on se toimeenpannut kilpailuja niin hywin painistelussa kuin painojen nostossa Suomen shampionin ja Suomen mestarin arwonimestä. Klubin jäsenten enemmistö kuuluu sekin työwäen luokkaan.

Wiime wuonna perustettiin uusi urheiluseura ”Unitas” joka muutamien kuukausien kuluttua kohosi kaupunkimme urheiluseurojen etunenään. Siihen kuuluu jäseniä kaikista yhteiskuntaluokista niin hywin suomea kuin ruotsia puhuwia. Ensimäiset suuret kansainwäliset kilpailunsa järjestää se ensi syyskuussa.

Paitsi yllämainittuja suurempia urheiluseuroja on olemassa koko liuta pienempiä, jotka kukin alallaan työskentelewät urheilun kohottamiseksi.

Erikoisen aseman pääkaupungin urheiluelämässä anastawat ylioppilaat ja koulunuoriso.

Ylioppilaitten urheiluyhdistyksistä on epäilemättä toistakymmentä wuotta wanha ”Ylioppilas-Woimistelijat” (Y. W.) asetettawa etusijalle. Sen jäseninä on ollut maamme tunnetuimpia woimistelija- ja urheilijakykyjä, ja jäsentensä kautta, näitten hajaantuessa työ-aloilleen ympäri Suomen niemen, on se perustanut useimmat maalais-woimisteluseurat sekä siten kenties eninten työskennellyt woimistelun ja urheilun lewittämiseksi. Toinenkin kaikkia ylioppilaita yhdistäwä urheiluseura ”Akateeminen urheiluyhdistys” on olemassa, mutta toistaiseksi sen toiminnasta ei ole paljoa sanottawaa. Ainoa, minkä se on aikaansaanut, on suomalaisten ylioppilaitten osanotto pohjoismaitten ylioppilaitten soutokilpailuihin.

Aina wuodesta 1896 owat ylioppilasosakunnat wuosittain keskenään kilpailleet eri urheilualoilla. Osanotto näihin kilpailuihin on ollut hywin wilkasta, waikka se tosin wiime wuosina on hiukan laimennut. Ja erittäin huomattawana seikkana mainittakoon, että suurin enemmistö kilpailijoista on ollut suomea puhuwia.

Polyteknikoilla on myöskin oma urheiluseuransa, joka on saawuttanut mainetta wiestinwientikilpailuissa.

Koululaisten woimisteluseuroista on suomalaisen normalilyseon ”Turnarit” wanhin. W. 1895 perustettiin ”Suomen lyseoiden urheilijat”, joka on tehnyt itsensä tunnetuksi monien onnistuneitten näytöksiensä kautta, ja jonka jäseniä ei koskaan puutu mistään kilpailusta. – Ruotsalaisten koulujen kesken perustettiin samaan aikaan urheiluseura ”Kamraterna”. Se toimeenpani kilpailuja ja retkeilyjä, ja onnistui sen niitten kautta herättämään sellaisen innostuksen, että jokaiseen kouluun perustettiin oma urheiluseura, jopa kaksikin. Nykyään owat ruotsalaisten koulujen urheiluseurat yhtyneet yhteiseen liittoon ”Suomen ruotsalaisten oppikoulujen urheiluliittoon”.

Samoin kuin ylioppilaitten kesken tapahtuu myöskin eri oppikoulujen wälillä wuosittain kilpailuja kiertopalkinnoista.

Siinä pääpirteissään Helsingin urheiluelämän kehitys wiimeksi kuluneittein wuosikymmenien ajalla.

Ei kommentteja: